Abstrakt:

Celem naszej pracy była zweryfikowanie czy Polska zdołała uniknąć czy też wciąż może wpaść w pułapkę średniego dochodu. Artykuł omawia literaturę dotyczącą pułapki średniego dochodu. Chociaż istnieją rozbieżne interpretacje pojęcia pułapki średniego dochodu, ekonomiści doszli do wspólnych wniosków podkreślających znaczenie transformacji ekonomii opartej na innowacjach jako metody uniknięcia pułapki. W dalszej części naszej pracy przedstawiamy przegląd polityki publicznej wspierającej te niezmiernie potrzebne transformacje. Dochodzimy do wniosku, iż państwa takie jak Finlandia, Izrael czy USA wprowadziły dobrze zaprojektowane, odgórne strategie ekonomiczne, promujące rozwój innowacji i powołały skutecznie działające agencje zajmujące się wdrażaniem innowacji.

Wyjątek stanowią tutaj państwa dysponujące bogatymi zasobami, którym udało się uniknąć pułapki średniego dochodu bez wdrażania takich działań, jednak w większości przypadków państwa takie staja w obliczu zagrożenia znalezienia się w innej pułapce, zwanej „chorobą holenderską”. W dalszej części artykułu próbujemy zastosować koncepcję pułapki średniego dochodu wobec Polski i dochodzimy do wniosku, iż nie da się jednoznacznie określić czy Polsce udało się uniknąć tej pułapki czy też nie. Następnie dokonujemy przeglądu najpowszechniejszych przeszkód dla innowacyjności w Polsce. Obecne źródła wzrostu mogą okazać się niewystarczające by zapewnić wzrost gospodarczy pozwalający nam dogonić najbardziej rozwinięte państwa. Kluczowe słowa: innowacja, gospodarka, strategia, kapitał społeczny, instytucje, kapitał ludzki, infrastruktura, pułapka średniego dochodu.

Link: http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol10/issue2/JEMI_Vol10_Issue2_2014_Article_6.pdf

  • Pruchnik K., Toborowicz J., Low Level of Innovativeness and the Middle Income Trap – Polish Case Study, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, vol. 10, issue 2, 2014

 

_________________________________________________________________________

Abstrakt:

Jakość funkcjonujących instytucji to obok jakości kapitału ludzkiego i kapitału infrastrukturalnego kluczowe czynniki w strategii gospodarczej każdego kraju. Kapitał instytucjonalny kształtuje otaczającą nas przestrzeń gospodarczą i wpływa na rozwój gospodarczy na wiele sposobów, w tym przede wszystkim przez sposób regulacji prowadzenia biznesu, system podatkowy, system finansowy i reguły fiskalne. W celu podniesienia jakości kapitału instytucjonalnego w Polsce należy skupić się na dwóch kluczowych obszarach: procesie stanowienia prawa przez polityków i na funkcjonowaniu urzędów. Szereg analiz z zakresu stanowienia prawa w Polsce potwierdza, iż jest to proces wymagający poprawy. Szczególnymi wyzwaniami są niska jakość i deprecjacja procesu konsultacji społecznych, lekceważenie procesu oceny skutków regulacji oraz kierowanie się interesem politycznym, a nie motywami merytorycznymi lub wcześniej przyjętą strategią. Z kolei w analizach dotyczących funkcjonowania polskich urzędów zwraca się uwagę przede wszystkim na niekonsekwentne egzekwowanie odpowiedzialności za złe decyzje urzędników, nieefektywne zarządzanie administracją publiczną oraz brak zaufania urzędników do obywateli. Takie elementy jak przejrzystość i zrozumiałość stanowionego prawa, rozwój umiejętności miękkich, zarówno wśród urzędników jak i polityków oraz społeczna partycypacja to tylko niektóre z elementów, dzięki którym jakość polskiego kapitału instytucjonalnego może zostać istotnie zwiększona.

Link: wkrótce

  • Toborowicz J., Why don’t people support specific reforms – survey between economic experts and average Poles, Warsaw International Economic Meeting, 2015 (artykuł przyjęty na konferencje)

_________________________________________________________________________

Abstrakt:

The choice and timing of introduction of reforms is key issue to every country that wants to become or to remain competitive. Although Poland is in a good situation for the time being (the growth champion of EU after the 2007 crisis, fastest growing post-socialist country, etc.) and in the next few years by securing the pace of economic growth by: i) importing innovations from the West and simultaneously ii) using the 10 billion EUR for the next EU perspective for innovations. Poland is in a good situation for the short term, but without reforms it can struggle with continuous catching up with the West in the long term. Implementing reforms is therefore of utmost importance to Poland now, but in order to do so there has to be both political will and social consensus. Somehow Polish society seems to be against some reforms that according to economists would be beneficial to Poland. Similar problem has been tackled by Luigi Zingales and Paola Sapienza in their research “Economic experts vs. average americans”2. Building on their experiment I have prepared a research on my own.

Questions in Zingales and Sapienza research were tailor-made for American society and targetetd main economic problems on the American economy. The set of questions in the research in Poland had to be adapted to the Polish context, but in principle the underlying concept of the research was the same. Under a supervision of Andrzej Rzońca Ph. D., I have managed to adapt the questionnaire to Polish context. We picked the main challenges or problems of Polish economy, like the retirement age, effects of actions of trade unions, benefits from joining the European Union, minimum wage, cutting the public spending, etc. and by mixing them with some questions from the original research I prepared the questionnaire. Considering the research sample, the research was conducted on a group of 63 economists from the Polish Society of Economists, Society of Polish Economists and chief economists of 15 biggest banks in Poland and on the representative sample of Polish society in respect of age distribution comprised of 800 Poles. The research was mainly quantitative but also had the qualitative elements that explained the differences between opinions and reasons they exist. The distribution of answers was tested with the statistical test of differences in distribution of means.

Through the research I have learned that the biggest differences in opinions were present in the questions about the retirement age, benefits from joining the European Union, effects of actions of the trade unions, steepness of tax thresholds, etc. The main conclusion however is the need for the country to teach its society the basics of economics. In democratic systems where people choose their leaders in elections the lack of knowledge can imply the bad, populist choices of politicians that in long term have negative consequences for the economy. My research points out the fundamental lacks of knowledge of people that needs to be covered in the first place to implement reforms needed for Polish economy. To my best knowledge the research is the first of this type in Poland, this is the first time that someone has tried to explain the differences in opinions between the economic experts and people that have never studied economics or worked in an environment that implies gaining such knowledge. The research was funded with the money from the World Bank’s Youth Innovation Fund.

Link: wkrótce!

_________________________________________________________________________

Abstract

The paper is composed of four parts. In part I I diagnosed the state of Polish innovativeness. Having reviewed the research on the subject (Polish and foreign) and analyzed statistics, I come to the conclusion that Poland is not an innovative country at all and its economic growth has mostly been based on the investment value growth in the last few years.  In part II I diagnose main problems of Polish innovativeness and analyze the ways to efficiently construct an innovation support system by looking at bottom-up and top-down approaches. I describe the Polish National Smart Specialization Strategy and its potential to improve the innovations in Polish firms taking into consideration various forms of support available and monitoring of the innovation efficiency using firm level data. In Part III I consider whether the state in principle can fully embrace the idea of innovation and therefore is able to deliver tailor-made support of various types of innovation. I make my argument based on the research conducted on the data from Management, Organization and Innovation Survey carried out by the European Bank for Reconstruction and Development. Part IV brings a detailed list of recommendations which, if implemented, could lead to better innovation support system and increased innovativeness in Poland and therefore improve the economic growth. The set of recommendations specifies what the role of the state is and how it should develop the innovation support system in Poland in relation to the existence of new types of innovation

Link: wkrótce!